VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto  Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztah mezi uživatelem služeb nabízených na webu www.akademieobchodovani.cz (dále jen Klient ) a společností Akademie obchodování z.s. , IČO: 05450837 se sídlem Žerotínova 32, Žižkov, 130 00 Praha 3,  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, L 69472 (dále jen Poskytovatel ) při poskytnutí služby  AKADEMIE ÚČET  (dále jen Účet)  prostřednictvím stránky www.akademieobchodovani.cz  Poskytovatele, jakož i další spolupráci s Poskytovatelem. Poskytovatel je zapsán v seznamu osob vedeném Českou národní bankou v souladu s ustanovením § 596písm. e) zákona o investičních společnostech a investičních fondech jako osoba uvedená v § 15 odst. 1 téhož zákona a je v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů ČNB pod číslem 2019/003086 /CNB /570. Více informací na www.cnb.cz v sekci " Dohled a regulace".Akademie obchodování, z.s. dle vyhlášky č.267/2020 o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance, prostřednictvím informačního systému SDAT České národní banky, předkládá příslušné výkazy České národní bance. Akademie obchodování, z.s. pravidelně České národní bance předkládá příslušné výkazy dle Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a nepodléhá dohledu České národní banky.

 1.2  Poskytnutí služby Účet sestává z  variant: a) Dotace Poskytovate plus zvýhodněné " spready" , b) Dotace Poskytovatele plus “pojištení”  Účtu proti ztrátě , c)  Dotace plus “ ukázka navýšení objemu Účtu Poskytovatelem  , d)  “Navýšení Účtu Poskytovatelem  plus “pojištění”  ztráty,  e) Akademie Účet páka až do 1:500,  f)  Standard Akademie Účet od 1000 USD g) VIP Akademie Účet od 10.000 USD ,h) VIP Gold Akademie Účet od 20.000 USD i) VIP Platinum Akademie Účet od 50.000 USD, j) Akademie Student Účet 1500 USD. Akademie Student Účet 1500 USD může Klient získat jenom jednou anebo musí  Smluvní strany udělat zvláštní ujednání.

1.3 Na tyto VOP, Všeobecné obchodní podmínky pro užívání Klientského terminálu, služby poskytnuté třetí stranou a Smlouvu o poskytování služeb  ( dále jenom  “OP” )  je Klient  upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky Účtu - registrace -  (jak popsáno níže) a má možnost se s OP předem detailně seznámit a porozumět.

2. Uzavření Smlouvy a finanční částka

2.1 Objednávkou některé z variant Účtu přes stránku www.akademieobchodovani.cz (dále jen Stránka) Klient  stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a že s nimi souhlasí. Provedením Registrace a uhrazením finanční částky  za některou z variant Účtu vstupuje Klient  do  vztahu s Poskytovatelem (dále jen Smlouva). Tenhle vztah nabýva platnosti i účinnosti v okamžiku, kdy je finanční částka uhrazena Klientem připsána na účet Poskytovatele. Uhrazení finanční částky na účet Poskytovatele je současně potvrzení Klienta, že byl obeznámen a taky porozuměl OP. Registraci nebo podepsáním Smlouvy nabývá  platnost smluvní vztah mezi Poskytovatelem i Klientem.

3. Práva Klienta

3.1 Registrací vzniká Klientovi nárok na užívání služby Účet po dobu trvání uvedené ve Smlouvě.  (dále jen Trvání smlouvy). Klient  má právo na aktivaci služby Účet v přiměřené době po registraci , nejpozději však po uplynutí 7 dnů.

3.2. Službu Účet poskytuje Poskytovatel hlavně prostřednictvím třetí strany - svého Partnera. Poskytovatel se zavazuje uhradit 10 % p.a. ze zůstatku na Účtu Klienta jako kompenzaci za časové období, kdy Klientovi nebude umožněno obchodování prostřednictvím elektronického rozhraní, a to zejména z důvodů zaviněných třetími stranami. Klient má také právo na náhradu ztráty, která se prohloubila v průběhu nefunkčnosti systému zavinĕnou třetími stranami.

3.3  Klient nesmí provádět Obchodování v rozporu s fungováním “reálného” Obchodování hlavně s platnými Všeobecnými Obchodními Podmínkami pro Klientský terminál  a s všeobecně závaznými předpisy platnými v České republice. Do zobchodovaných obchodů se nezapočítají otevřené obchody u stejného instrumentu v pozici nákup a zároveň prodej jestli je rozdíl menší než 20 pipů jako i uzavřený obchod ve výši měně než 8 pipů.

4. Služba Účet

4.1 Obsahem služby Účet je zřízení přístupu na účet v rámci elektronického rozhraní partnera Poskytovatele  ( “ Partner “) , který umožní Klientovi  po dobu trvání smlouvy  provádět simulaci  obchodů na trhu s měnami případně jiném finančním trhu.

4.2 Poskytovatel zabezpečí  Klientovi  přístup k Účtu dle sjednaných podmínek nebo dle registrace.

4.3 V žádné z variant Účtu Poskytovatel  neposkytuje Klientovi  žádné investiční služby (ať už hlavní nebo vedlejší) ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel  nedává Klientovi  žádné pokyny, instrukce nebo informace o tom jak, nebo jakým způsobem má Zákazník provádět obchody na Účtu, případně obdobné informace o obchodovaných investičních nástrojích.

4.4 Zákazník má ve všech variantách služby Účet naprostou svobodu v tom, jaké obchody bude na trhu s měnamy nebo případně jiném finančním trhu provádět a jakým způsobem. Klient  je omezen pouze podmínkami obchodování v elektronickém rozhraní dle smluvních podmínek.

5. Podmínky pro poskytnutí dotace Poskytovatelem.

5.1a) Dotace se vztahuje na Účty
Akademie Standard s minimální platbou za Službu 1000 USD,   Akademie VIP s minimální platbou za Službu 10.000 USD anebo Akademie VIP Platinum s minimální platbou za Službu 20.000 USD  otevřené od 01/01/2018. Maximální Akademie páka pro Účty je 1:500 a maximální poskytnuté prostředky - Dotace  ve výši 20.000 USD na jeden účet. 5.1 b)  Dotace pro Akademie Student Účet 1500 se vztahuje na účty s maximální dotací ve výši 1000 USD otevřené od 1.2.2019 .Maximální Akademie páka pro tyto registrované účty  je 1:500 a maximální poskytnutí prostředků Poskytovatelem je ve výši 1000 USD na jeden účet. Účet Akademie Student 1500 je speciálně určen pouze pro získání “ Certifikátu ziskového obchodníka. Platba za tento účet je pouze ve výši 330 USD. Podmínky pro  získání Certifikátu Ziskového Obchodníka jsou nasledovné: 1.) Minimální počet obchodních dnů v měsíci je deset.  2.) Maximální denní ztráta 5% z počátečního objemu účtu 3.) Maximální celková měsíční ztráta 15% z počátečního objemu účtu. 4.) Minimální požadovaný měsíční zisk 10% z počátečního objemu účtu, a to v průběhu tří měsíců po sobě. 5.) V případě nedodržení výše uvedených podmínek Klient ztrácí možnost získat Certifikát, může však do 30 dnů na svůj obchodní účet vložit 500 USD,  čímž získá obchodní účet s celkovou částkou 2.000 USD, kterou po zobchodování objemu 50 lotů může celou vybrat včetně Klientem vytvořeného zisku. 6.) Obchodování na Účtu Klienta je nutno zahájit nejpozději do třiceti kalendářních dnů od zaplacení poplatku. 7.) Po získání Certifikátu ziskového obchodníka bude Klientovi přidělen Investorský obchodní účet v objemu 50.000 USD nejpozději do třiceti kalendářních dnů. 8.) Na Investorském obchodním účtu platí stejná pravidla obchodování jako pro získání Certifikátu. 9.) Vytvořený zisk na Investorském obchodním účtu bude rozdělen mezi Klienta a Investory v poměru 50 / 50%. 10.) Toto ustavení 5.1b platí pouze v případě speciálních akcií a to pro omezený počet účastníků a omezený čas vyhrazený Poskytovatelem.

5.2 Každý Klient  má právo získat finanční prostředky od Poskytovatele  (dále v textu “Kredit” anebo " Dotace") ve výši x% ze své platby za Účet v závislosti na dohodě. X% Kredit může být připsán v rámci doby trvání kampaně, avšak nejpozději 1 týden od připsání platby  za Účet od Poskytovatele. Kredit může být připsán pouze k finančním prostředkům, které se již nacházejí na Účtu Klienta.

5.3 X% kredit může být připsán na  Účet, na který již byl v minulosti připsán jiný typ Kreditu. Klient může získat neomezené množství Účtů s x% Kreditem. Pro finanční krytí otevřených obchodních pozic Klienta se vždy prioritně použijí finanční prostředky Klienta. Kredit se použije poměrnou částí rovnající se procentuálnímu poměru tak, jak byl připsán k platbě  Klienta.

5.4 Klient má právo získat x% Kredit na každou platbu za Účet.  Kredit je vypočítán na základě poměrného rozdílu mezi přijatými  platbami a  výběry.

5.5 Klient souhlasí, že když jakýkoliv výběr, který zapříčiní, že celková částka všech Kreditů (přijaté Kredity minus zrušené Kredity ) překročí poskytnutý Kredit z aktuální volné marže na Účtu, dojde ke zrušení části Kreditů  ve výši rovnající se rozdílu mezi těmito hodnotami. Aby nedošlo ke zrušení Kreditů  kvůli tomu, že Kredit  překročil částku odměny, Poskytovatel doporučuje zdržet se jakýchkoliv žádosti o vyplacení odměny, pokud částka všech Kreditů  na Účtu překračuje povolenou hodnotu Kreditu v rámci aktuální volné marže na Účtu.

5.6 Při žádosti o x% Kreditu se nevyžadují žádné identifikační informace.


5.7 Poskytovatel  si vyhrazuje právo zrušit x% Kredit  bez předchozího varování, proto silně doporučuje nezapočítávat Kredit  při kalkulacích profitu obchodní strategie Klienta. Poskytovatel není zodpovědný za jakékoliv důsledky zrušení nebo odebraní Kreditů , včetně “Stop Out” , protože Kredit  je majetkem Poskytovatele.*

5.8 Jakýkoliv profit vytvořen nad částku Kreditů může být započítán do odměny bez jakýchkoliv omezení, jsou li splněny OP , s výjimkou případů uvedených v odstavci 5.10.

5.9  Klient souhlasí, že Poskytovatel může zrušit Kredit  a zkorigovat zisk z něj vytvořený částkou rovnající se výši Kreditů případě, že budou zjištěny jakékoliv známky zneužívání Kreditního programu, pokud Účet má profit rovnající se platby za něj a to i bez předchozího varování nebo vysvětlení příčiny. Klient bere na vědomí možná rizika plynoucí z uplatnění ustanovení tohoto odstavce.

5.10  Poskytovatel  si vyhrazuje právo podle svého uvážení vypočítat a rozdělit obdržený “ zisk” s použitím Kreditů  od okamžiku poskytnutí Účtů nebo od okamžiku připsání Kreditů na Účet v poměru k reálným a kreditním prostředkům na Účtu Klienta. Část zisku, která je úměrná výši Kreditu , může být omezena pro výběr odměny z Účtu.

5.11 Klient souhlasí s tím, že v případě snížení úrovně stávajících prostředků na Účtu (poměr platby za účet /všechny prostředky ) pod úroveň stávajících kreditů, tj. kdy stávající ztráty přesáhnou výši platby za Účet  Klienta na Účtu, všechny prostředky od tohoto okamžiku budou vypočteny jako Kreditní v plné výši v případě, že na Účtu nejsou žádné další platby za Účet. V případě opětovné platby za Účet se finanční prostředky na Účtu počítají a rozdělují vždy mezi Kreditní a reálné prostředky Klienta v poměru částky platby za Účet k hodnotě Kreditu v okamžiku zaplacení.

5.12 Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat podmínky kampaně bez předchozího varování.


5.13  Kredit je vázán na prostředky za získání Účtu. Klient je povinen neprodleně navýšit platbu za Služby v minimální výši 1000 USD ihned jak tato skutečnost pomine , jinak bude Kredit  odebrán. Výše Kreditu se poté ještě může i navýšit dle dohody mezi Klientem a Poskytovatelem.

* Bod 5.7 je zaměřen na prevenci proti zneužití Kreditů, ale jeho uplatnění neznamená, že všechny Účty, u kterých Poskytovatel  zruší v minulosti přijaty Kredity , se považují za Účty porušující pravidlo, protože v některých případech je nemožné určit jednoznačné porušení pravidla . Pravděpodobnost chybného zrušení Kreditů v rámci boje proti zneužívání systému nepřekračuje 10%.

6.
Podmínky pojištění ztráty na AKADEMIE obchodním Účtu

6.1. Pojištění plateb  Klienta se vztahuje na všechny Účty Klienta s pákou do 1:500. Maximální pojistná platba není omezena.
Objem obchodů pro nárok na pojistní událost na  Účtu se musí rovnat 7% a více Lotů z platby Klienta v přepočtu na americké dolary.

6.2. Pojištění se vyplácí Klientovi, když nastane pojistná událost a Klient splnil požadavky na objem uskutečněných obchodů.

6.3. Pojistná událost nastane, když zůstatek na Účtu dosáhne 10% objemu pojištěné částky. Požadavky na objem obchodování závisí na velikosti pojištěné částky.
Lhůta na splnění podmínek pojistné události  je 365 dní ode dne uskutočnení prvního obchodu.

6.4. V případě, že Klient v průběhu této lhůty nedokončí 100% požadovaného objemu uskutečněných obchodů,  obdrží alespoň  částečnou platbu v souladu s následujícími podmínkami:

30% pojistné částky – pokud Klient dokončil  více než 50% požadovaného objemu obchodů.
40% pojistné částky – pokud Klient dokončil  více než 70% požadovaného objemu obchodů.
50% pojistné částky – pokud Klient dokončil více než 90% požadovaného objemu obchodů

6.5. Pokud jsou požadavky na objem obchodování v okamžiku vzniku pojistné události splněny, Klient je oprávněn zaslat požadavek na výplatu pojistné částky prostřednictvím Klientského portálu na web Stránce.

6.6. Pojistné plnění bude připsáno na Účet Klienta, do 5 pracovních dnů ode dne ověření splnění pojistných podmínek Poskytovatele.

6.7  Všechny pozice na pojištěném Účtu Klienta musí být uzavřeny v okamžiku podání žádosti o pojistnou platbu Klientem.

6.8  Klient může provést výběr odměny a interní převody z pojištěného Účtu, ale zůstatek na Účtu by neměl být nižší než velikost pojistné částky po transakci.

6.9  Poskytovatel   si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení změnit a / nebo vymazat a / nebo úplně ukončit podmínky programu pojištění.

7.Prodloužení služby Účet

7.1 Zaplacením další platby za Účet  prodlouží Poskytovatel  poskytování služby.

8.Odstoupení od Smlouvy

8.1. Klient , který je spotřebitel, má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. To neplatí, pokud bylo započato s plněním Smlouvy ze strany Poskytovatele  anebo Klient  začal provádět simulaci  obchodů v klientském terminálu  prostřednictvím  Účtu.

8.2. Služba Účet  může být zrušena dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy ze strany Poskytovatele  též v případě, kdy Klient  porušil Smlouvu podstatným způsobem.

9. Práva z vadného plnění a reklamace

9.1 Doba k uplatnění práv z vadného plnění na dodané služby začíná běžet zpřístupněním Účtu Klientovi  a končí uplynutím doby trvání smlouvy nebo prodlouženého trvání Smlouvy.

9.2 Klient  má právo uplatnit reklamaci u Poskytovatele  z těchto důvodů:

  • nedodání objednané služby,
  • dodání neúplné služby.

9.3 Reklamace a jiné připomínky je možno uplatnit elektronickou cestou na: info@akademieobchodovani.cz

9.4 V případě dodání neúplné nebo vadné služby a podezření na dodání neúplné nebo vadné služby, je Klient  povinen událost nahlásit bez zbytečného odkladu. Na zpětné reklamace nebude brán zřetel.

10. Ochrana osobních údajů

10.1 V souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, Klient  souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: (i) jména a příjmení, (ii) adresy bydliště, (iii) emailové adresy a (iv) telefonu (dále jen Osobní údaje) Poskytovatel  jakožto správcem Osobních údajů. Účelem zpracování Osobních údajů je zařazení Osobních údajů do databáze Společnosti a dalšího marketingového zpracování Osobních údajů, tj. nabízení výrobků a služeb Poskytovatele  a případně výrobků a služeb třetích osob (Partnerů Poskytovatele ). Dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Klient  udílí Poskytovateli svůj souhlas na dobu pěti let. Klient  bere na vědomí, že má právo na přístup k Osobním údajům, má právo požadovat opravu Osobních údajů, jakož i další práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Klient  dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně odvolat prostřednictvím: info@akademieobchodovani.cz . Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž Správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování.

10.2 Klient  souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Poskytovatele  na elektronickou adresu Klienta  a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Klienta.

10.3 Klient  souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

10.4 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením Smlouvy.

10.5 Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou .

11.2 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem  se řídí i těmito OP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

11.3 Poskytovatel  si vyhrazuje právo na změnu obsahu OP. Aktualizované znění OP bude vždy uveřejněno na www.akademieobchodovani.cz  a informace o aktualizovaném znění společně s aktualizovaným zněním OP bude zaslána Klientovi na jeho e-mailovou adresu. Klient  má právo odmítnout změny OP a z tohoto důvodu Smlouvu s výpovědní dobou 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zákazníkovi změna OP oznámena, vypovědět. V případě rozporu ve znění OP se za platné a zavazující považují OP uveřejněné na  www.akademieobchodovani.cz.

11.4 Případné zvláštní ujednání mezi Poskytovatelem  a Klientem  odchylující se od těchto OP mají přednost.

11.5 Odpověď Klienta  s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky Smlouvy.

11.6 Poskytovatel  ani Klient  si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.7 Pokud dojde v průběhu trvání smlouvy nebo prodlouženého trvání smlouvy nebo i kdykoli poté ke změně okolností, z nichž strany při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely do té míry, že nelze rozumně požadovat uzavření smlouvy  , povinnost uzavřít tuto smlouvu zaniká. Strana na kterou se podstatná změna okolností vztahuje, toto neprodleně oznámí straně druhé.

11.8 Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení OP nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení OP není dotknutá platnost ostatních ustanovení OP.

11.9 Klientovi  může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

11.10 Orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů.

Všeobecné obchodní podmínky pro užívání Klientského terminálu a služeb poskytnuté třetí stranou.

1. Definice.

1. “Historie účtu” – seznam kompletních transakcí a nekomerčních operací na  Účtu.

2. “Měnový pár” – je jednotka obchodní operace založená na změně ceny jedné měny vůči jiné měně.

3. “AOS” – druh algoritmu určeného pro správu obchodního účtu, který má formu programu, který je založen na programovacím jazyku MetaQuotes Language 4,5. Tento program zasílá požadavky a objednávky na server pomocí algoritmu.

4. “Arbitráž” – obchodní strategie, která používá “Arbitrážní transakce”.

5. “Rozhodčí transakce” – druh transakce, kdy se nakupuje určité aktivum na jednom trhu a ve stejném momentu je aktívum, prodané na jiném trhu. Tento rozdíl v ceně akce je zaznamenán na rozdílných burzovních trzích. Jednoduše vidíte, že cena tohoto balíčku aktiv zůstává v podstatě stejná, bez ohledu na pohyby trhu. Později, když se rozdíl změní, použije se opačný arbitrážní transakce a zaznamená se zisk. Arbitrážní transakce je taková transakce, která má pouze nakupující (prodávající) stranu na jednom typu trhu, bez dalšího prodeje (nákupu) na jiném trhu, s podmínkou, že se objevil na trzích významný rozdíl v cenách v momentu otevření nebo uzavření obchodu.

6. “Ask” – nejvyšší kótovaná cena. Cena ,za kterou může Klient nakoupit měnu.

7. “Zůstatek” – celkový finanční výsledek zcela ukončených transakcí a nekomerčních operací na Účtu Klienta. Disponibilný zůstatek vypočteme odpočítáním Zůstatku a úroků nebo jakýchkoliv Kreditů nebo dotací.

8. “Základní měna ” – první měna v měnového páru, kterou Klient může nakoupit nebo prodat vůči druhé měně.

9. “Bid” – nejnižší kótovaná cena. Klient prodává za tuto cenu.

10. “Stav účtu” je aktuální zůstatek, vypočtený podle vzorce: zůstatek + aktuální zisk – aktuální ztráta otevřených obchodů.

11. “Svíčka” – prvek grafu, který zobrazuje otevírací a zavírací ceny a také maximální a minimální cenu za určité pevně stanovené období (1 minuta, 5 minut, 1 hodina, týden atd.).

12. “Klient” – právnická osoba (nebo její klient), která uzavřela na vlastnou žádost Smlouvu  za účelem provádění obchodních operací v podmínkách maržového obchodování a z tohoto důvodu má umožněno vstup do Klientského terminálu.

13. “Klientský terminál” – softwarový produkt MetaTrader 4.xx -5.xx , který poskytuje Klientovi v reálném čase informace potřebné pro obchodování na měnovém trhu, nebo na jiném trhu a umožňuje provádět technickou analýzu trhu, zadávat/měnit/rušit objednávky a stejně přijímat zprávy.

14. “Soubor se záznamy Klienta” – soubor vytvořený terminálem Klienta, který zaznamenává všechny požadavky a objednávky zaslané od Klienta  s přesností na jednu sekundu.

15. “Zavřená pozice” – výsledek kompletně uzavřené transakce.

16. Společnost - partner, třetí strana poskytující veškeré služby súvisející  s použitím Klientského terminálu pro Akademií obchodování.

17. “Rozdílové kontrakty” (CFD) – obchodní operace založena na změnách kurzu aktiva (myslí se aktiva založené na bázi CFD), například akcie, futures, produkty, vzácné kovy, akciové indexy atd.

18. “Specifikace kontraktu” – hlavní obchodní podmínky (např. Spread, velikost lotu, minimální množství obchodních operací, pohyb v změnách objemu obchodních operací, počáteční marže, lot atd.) pro každý instrument.


20. “Díler”, Server je:

1. společnost poskytující provádění obchodních operací v podmínkách maržového obchodování.

2. zaměstnanec Společnosti, který může pracovat s objednávkami , včetně exekuce objednávek, stop out a margin calls

(déle v textu napsáno malými písmeny).

21. “Vývojář” – MetaQuotes Software Corp., vývojář Klientského terminálu.

22. “Sporná situace” je:

1. situace kdy podle Klienta díler porušil jednu nebo více podmínek této smlouvy v důsledku jeho činnosti nebo nečinnosti;

2. situace kdy podle dílera Klient porušil jednu nebo více podmínek této smlouvy v důsledku jeho činnosti nebo nečinnosti.

23. “Poptávka” – instrukce od Klienta zaslána dilerovi k tomu aby zajistil kotaci měny. Poptávka neznamená právo Klienta otevřít obchod.

24. “
Rychlý trh” – podmínky na trhu, které jsou charakteristické náhlými změnami v měnových kurzech za velice krátkej časovej úsek a často je doprovázený cenovymi mezery (gaps). Obvykle se objevuje těsně před nebo po jedné z těchto událostí:

1. Zveřejnění ekonomických indikátorů G7 (sedm vedoucích průmyslových zemí, tj USA, Německo, Japonsko, Francie, Velká Británie, Kanada, Itálie) má významný dopad na finanční trhy;

2. Sdílení klíčových úrokových sazeb Centrálními bankami a jejich zprávy;

3. Tiskové konference a vystoupení představitelů centrálních bank, ministrů financí a členů G7 a prezidentů zemí;

4. Intervence vlád na měnových trzích;

5. Teroristické útoky národního (vládního) významu;

6. Přírodní katastrofy, které způsobí prohlášení pohotovosti ve státě na zasažených územích;

7. Začátek války nebo vojenských operací;

8. Důležité politické události, jako je rezignace nebo inaugurace (včetně výsledků voleb) výkonných složek vlád;

9. A jiné možné podmínky ,ktoré můžou nastat a můžou nastat a způsobit rychlou změnu ceny.

25. “Aktuální zisk/ztráta” – aktuální zisky/ztráty všech otevřených pozic při současných kurzech v daném okamžiku

26. “Okolnosti vyšší moci” – okolnosti, které nelze předvídat nebo jim nelze zabránit,jako jsou:

1. Přírodní katastrofy;

2. Války;

3. Teroristické činy;

4. Vládní rozhodnutí, rozhodnutí výkonné a zákonodárné moci;

5. Hackerské útoky a ostatní protiprávní činy vůči serverům ;

27. “Volná marže” – prostředky na obchodním účtu, které mohou být použity pro otevírání nových obchodů. Vypočítá se podle vzorce: stav účtu – marže.

28. “Graf”- nástroj pro grafické zobrazení pohybů ceny . Zobrazuje vrchol jakékoli čáry/svíčky, který představuje maximální nabídku za určité časové období, dále minimální nabídku, uzavírací cenu (close) nebo poslední nabídku (bid) každé svíčky a otevírací cenu (open) nebo první nabídku (bid) každé čáry nebo svíčky.

29. “Zajištěná marže” – záruka, kterou požaduje díler na otevření a udržování Klientovy pozice. Pro každý instrument jsou specifikovány poplatky.

30. “Počáteční marže” – dilerem požadovaná hotovost na pokrytí otevření pozice.

31. “Instrument” – měnový pár nebo CFD (contract for difference).

32. “Páka” – poměr použité částky v obchodě k celkovému reálnému objemu obchodu: 1:100, 1:200 až 1:500. Například páka 1:500 znamená, že k tomu abychom mohli otevřít obchod je nezbytné mít na Účtu částku 500 krát menší než je částka obchodu, který chcete otevřít.

33. “Lock, Hedge ” – nákupní a prodejní pozice stejného objemu, které byly otevřeny na stejném instrumentu a zároveň na stejném účtu.

34. “Lock margin” je částka kterou požaduje díler na otevření a udržování lock pozice.

35. “Long” – nakupování instrumentu s vírou, že jeho kurz poroste. Ve spojitosti s měnovým párem to znamená, že kupujeme základní měnu za aktuální cenu dané měny.

36. “Lot” – jednotka vyjadřuje množství akcií, komodit, základní měny, která se používá v Klientském terminále. Jeden lot se rovná 100.000 USD.

37. “Úroveň marže” – poměr mezi aktuálním stavem na Účtu a nezbytnou marží (v procentech), vypočteny na základě vzorce: (aktuální stav/marže)*100%.

38. “Margin call” – požadavek makléře nebo dílera na doplnění dalšího kapitálu nebo jinou záruku, která by garantovala obchodní pozici, která se pohnula proti Klientovi . Úroveň marže, při které nastává margin call je 100% a méně.

39. “Maržové obchodování” – obchodní operace s použitím páky (leverage). Nastává tehdy, když je Klient schopen otevřít obchod, jehož hodnota je mnohem vyšší než jsou jeho vlastní do obchodu vložené prostředky.

40. “Otevření trhu” – začátek obchodování po víkendu, prázdninách nebo se jedná o časový interval mezi dvěma obchodními seancemi.

41. “Nezbytná marže” – finanční požadavek dílera na udržení otevřených pozic.

42. “Neobchodní operace” – operace doplňující obchodní účet (Kredity, spoluinvestice, dotace, výběr – odměny/vklady – platby z/na Účtu) nebo jiné operace.

43. “Normální tržní podmínky” – podmínky na trhu kdy:

1. Neexistují závažné překážky při doručení cen do obchodní platformy;

2. Na trhu neexistují v daném čase významné skoky cen;

3. Neexistují významné cenové mezery. – gapy.

44. “Normální trh” – viz “Normální tržní podmínky”.

45. “Zjevná chyba” – vznikne když díler otevře nebo zavře pozice Klienta nebo vykoná objednávky na ceně , která se velmi liší od ceny ( minimálně 10 pips a více ) pro daný instrument. Nebo aktivita či pasivita dílera, který v daném okamžiku špatně předpověděl vývoj na trhu.

46. “Mezera na trhu při jeho otevření” ( gap ) je situace, kdy nastane jedno z uvedených :

1. Nákupní cena je při otevření trhu je vyšší, než byla prodejní cena v okamžiku uzavření trhu;

2. Prodejní cena je při otevření trhu je nižší, než byla nákupní cena v momentu uzavření trhu.

47. “Objednávka” – instrukce Klienta zaslána dílerovi na otevření/zavření obchodu, jakmile cena dosáhne stanovenou úroveň, nebo instrukce pro vložení, smazání nebo změnu objednaných úrovní.

48. “Úroveň objednávky” – cena uvedená v objednávce.

49. “Otevřená pozice” je výsledkem první části plně provedené transakce. Otevřená pozice Klienta musí splňovat následující podmínky:

1. Provést poté druhou část transakce (nákup/prodej) ve stejné výši;

2. Udržovat stav Účtu na úrovni ne nižší než 100% potřebné marže.

50. “Čekající objednávka” – požadavek Klienta na dílera, aby otevřel obchod pokud cena dosáhne požadované úrovně.

51. “Pips” – nejmenší jednotka ceny kterékoli cizí měny. Také se nazývají “body” ale hlavně u akcií .

52. “Cena před netržní cenou” je uzavírací cena minutové svíčky, před cenou netržní minutové svíčky “.

53. “Cenová mezera” – je některá z následujících situací:

1. Současná prodejní cena je vyšší než byla předchozí nákupní;

2. Současná nákupní cena je nižší než byla předchozí prodejní.

54. “Kótovací měna ” je druhá měna v symbolu měnového páru, kterou využívá Klient pro nákup nebo prodej základní měny.

55. “Datová základna kót” – informace o všech kótách (cenách) instrumentů.

56. “Kótování” je proces poskytující Klientovi v reálném čase údaje o měnových kótách, aby Klient mohl řídit obchod.

57. “Kurz”

– 1. pro měnový pár: základní měnová jednotka vyjádřená ve vztahu k měnové kótě;

-2. pro CFD: jednotka základního aktiva vyjádřená v penězích.

58. “Reálný zůstatek” je rozdíl mezi vklady – platby a výběry – odměny z Klientova Účtu za sledované, určité období.

59. “Server log file” je soubor vytvořený serverem, který zaznamenává všechny požadavky a objednávky přijímány dílerem od Klienta, včetně zpracování výsledku, s 1 sekundovou přesností.

60. “Server” je softwarový produkt MetaTrader Server 4.xx,5xx , který vykonává objednávky a požadavky Klienta, poskytuje informace o obchodech na finančním trhu v reálném čase , zohledňuje vzájemné vztahy mezi Klientem a dílerem, a dodržování podmínek a omezení.

61. “Krátká pozice” – prodávání instrumentu s tím, že věříme v pokles jeho kurzu. Když bereme v úvahu měnové páry jedná se o to, že se prodává základní měna za aktuální cenu, resp. aktuální kótu.

62. “Špička” (spike) – je cena, která splňuje následující podmínky:

1. Na trhu existuje významná cenová mezera;

2. Krátkodobě se cena vrátí na počáteční úroveň od níž se vytvořila cenová mezera;

3. Na trhu není významný pohyb před touto cenovou kotací;

4. Nejsou oznámeny žádné makroekonomické události a/nebo korporátní zprávy ovlivňující cenu instrumentu v momentě prolomení této ceny.

63. “Spread” – je rozdíl mezi Bid (prodejní cenou) a Ask (nákupní cenou) vyjádřena v pips.

64. “Přísun kót v reálném čase” – za sebou následující přísun cen (kót) každého instrumentu importovaného a viděného v Klientském terminálu, mechanismus poskytující kóty od dilera Klientovi, viditelné v reálném čase, používáním jehož je Klient schopen zasílat objednávky dílerovi, pomocí kterých si v každém momentu Klient řídí svůj obchod .

65. “Stop out” – vynucená objednávka na zavření pozice vytvořená serverem.

66. “Swap” – platba za provedení pozice do druhého obchodního dne během půlnoci. Tato platba může být pozitivní nebo negativní.

66. “Trailing stop” algoritmus řídící stop loss (SL - zastavení strát) objednávku:

1. Jestliže profit otevřené pozice nepřekročí úroveň nastaveného trailing stop lossu, tak se neprovádí žádný úkon;

2. Jakmile zisk otevřené pozice překročí nastavenou úroveň trailing stop lossu, bude na server zaslána objednávka se vzdáleností SL, vyjádřená hodnotou trailing stopu od aktuální ceny;

3. Jakmile vzdálenost mezi SL objednávkou a aktuální cenou překročí trailing stop, server bude měnit úrovně objednávek tak, že vzdálenost mezi objednávkou a aktuální cenou se bude rovnat nastavené úrovni trailing stop.

4. Trailing stop pracuje pouze tehdy když je Klientův terminál zapnutý, připojení k internetu  autorizovaný serverem.

67. “Postranní trh” – stav na trhu, když existuje méně změn ceny než je normálně posílaných do obchodní platformy za určité časové období. Zpravidla se tento typ trhu vyskytuje během Vánočních svátků v zemích G7 a mezi 23:00 – 3:00 (GMT+2) atd.

68. “Ticket” – je unikátní identifikační číslo objednávky patřící otevřené pozici nebo čekající objednávce v Klientském terminálu.

69. “Hodnota trailing stop” – hodnota parametru “trailing stop”, nastavená Klientem.

70. “Čas v obchodní platformě” – časová zóna v níž jsou prováděny úkony zaregistrovány na serveru. V momentě zveřejnění je tato časová zóna GMT+3.

71. “Velikost obchodní operace” – množství lotů vynásobené velikostí lotu.

72. “Tržní podmínky, které se liší od normálních” – postranní nebo rychlý trh.

73. “Obchodní operace/obchod” je nakupování/prodávání instrumentů, které provádí Klient.

74. “Obchodní platforma/ Klientský terminál” – řada softwarových a technických zařízení, které zajišťují přijímání informací v reálném čase, řízení obchodních operací, přičemž se berou v úvahu vzájemné vztahy mezi Klientem a dilerem, a vynucuje se dodržování podmínek a omezení.

75. “Účet” – jedinečný osobní účet, na který se zaznamenávají všechny operace v Klientském terminále, kde se kompletují zavřené transakce, otevřené pozice, neobchodní operace a zobrazují se v něm všechny objednávky.

76. Automatické obchodování - otevírání a zavírání obchodů na  platformě Klienta. Ukázka pro Klienta jakým způsobem možno vydělávat na změně kurzu. Automatické  obchodování se poskytuje Klientovi po dobu minimálně jednoho roku ode dne poslední platby za Službu a následně otevřeného obchodu.

2. Základní principy

1. Zpracování objednávek Klienta.

1. Pro provedení obchodů se využívá mechanismus “Okamžité Exekuce” kót.

2. Žádosti Klienta a jeho objednávky jsou zpracovány podle následujícího schématu:

– Klient zadá žádost nebo objednávku, jejíž správnost je zkontrolována v Klientském terminálu;

– Klientův terminál odešle žádost Klienta nebo objednávku na server;

– Server přijme Klientovu objednávku a zkontroluje její správnost, poté zobrazí Klientský terminál hlášku “požadavek byl serverem schválen”;

– Když je Klientova žádost nebo objednávka již provedena, server zašle zpět výsledek na Klientský terminál;

– Pokud je přerušeno spojení mezi Klientským terminálem a serverem, Klientský terminál přijme výsledek žádosti nebo objednávky od dílera.

3. Klient se může pokusit zrušit předtím zadaný požadavek (která ještě čeká na vyřízení) avšak Společnost nemůže garantovat úspěšnost tohoto pokusu.

4. Čas potřebný k provedení žádosti nebo objednávky Klienta, závisí na kvalitě spojení mezi Klientským terminálem a serverem , a na podmínkách na trhu. Za normálních podmínek na trhu, trvá obvykle provedení žádosti nebo objednávky od 1 do 5 sekund. Během podmínek na trhu, které se liší od normálních se může doba zpracování zvýšit až na 10- 15 sekund.

5. Server Společnosti může odmítnout Klientovu objednávku v následujících případech:

– Pokud se zobrazí při otevírání trhu zpráva “Není cena”, a to v tom případě pokud Klient zadá žádost před tím, než je první kóta (cena) zaslána do obchodní platformy;

– Klient nemá dostatek prostředků na otevření nové pozice ;

– Tržní podmínky se liší od normálních.

2. Obchodní operace.

1. Měna je prodávána za Bid (prodejní) cenu. Měna se nakupuje za Ask (nákup) cenu.

3. Minimální velikost obchodu

1. Pro všechny obchodní účty  existuje omezení týkající se minimální velikosti pozice ve výši 0.1 lot.

2. Pokud celková částka Klientem otevřených pozic překročí následující částky vyjádřené v základní měně , Společnost si vyhrazuje právo zavést omezení maximální velikosti páky.

– Pro částky nad 1.000.000 (jeden milion) na 1:100;

– Pro částky nad 5. 000. 000 (pět milionù) na 1:50.

Společnost si vyhrazuje právo zavést výše uvedená omezení podle vlastního uvážení, selektivně podle jednotlivých případů.

4. Spready a swapy

1 . Společnost uplatňuje spready i swapy jehož velikostí jsou uvedené v Klientskem  terminálu.

2. Převedení pozice do dalšího dne. Pokud se převádí pozice z jednoho dne do druhého, účtuje se na tyto otevřené pozice swap, který se zobrazí od 23:59:30. Aktuální hodnoty swapů jsou v Klientském termináli.

5. Změny v podmínkách.

1. Společnost má právo změnit požadavky na velikost marže, spreadu, způsob zpracování objednávek a ostatní obchodní podmínky v souvislosti s očekávanými událostmi, zprávami, národními a mezinárodními svátky, a tyto změny se zavazuje oznámit Klientům 3 dny předem. V takovém případě, budou všechny změny aplikovány na již otevřené obchody i na nové pozice.

6. Uzavírání CFD pozic.

1. Pokud existují otevřené pozice na obchodním účtu během dne (nebo na další den)v čase vyhlašování ekonomicko – statistických údajů, které se týkají subjektu na který se váže daný CFD, nebo se odehrají jakékoliv jiné události, které mají významný vliv na kurz akcie, Společnost si vyhrazuje právo zavřít pozici za poslední tržní kótu (cenu) během uzavírání obchodní seance. V tomto případě následuje znovu otevření obchodu za určitou tržní kótu (cenu), které bude provedeno do 5 minut od otevření následující obchodní seance.

7. Otevření pozic.

1. Pro otevření pozice, musí být zaslána objednávka z Klientského terminálu na server. Následující parametry objednávky jsou povinné:

– Instrument;

– Velikost pozice v lotech nebo bodech.

2. Seznam instrumentů dostupných pro obchodní operace s využitím “Okamžité exekuce” je dostupný v Klientském terminále.

8. Společnost je povinna upozornit Klienta 3 dny předem na změnu seznamu obchodních instrumentů .

1. Pro otevření Nákupní/Prodejní pozice musí Klient zaslat objednávku přes Klientský terminál.

– pro Otevření Nákupní pozice v okně objednávky Klientského terminálu je třeba kliknout na “Nákup”, pak dojde k zaslání objednávky na server.

– pro Otevření Prodejní pozice je třeba v objednávkovém okně Klientského terminálu kliknout na tlačítko “Prodej”, následně dojde k odeslání objednávky na server.

9. Provádění příkazu Klienta na otevření pozice.

1. Pokud je velikost volné marže dostatečná na otevření pozice, pozice musí být otevřená automaticky.

2. V případě, že velikost volné marže je nedostatečné na otevření volné pozice, pozice nemusí být otevřená a zobrazí se okno se zprávou “ nedostatek prostředků”.

3. V případě, že v momentě exekuce Klientovy objednávky nebo požadavky na server se změní cena, server nabídne novou Nákupní/Prodejní cenu. V tomto případě se zobrazí nové okno “Rekotace” s novými cenami. Pokud Klient souhlasí s provedením operace za nové nabídnuté ceny, je třeba kliknout na tlačítko “OK” v okně “Rekotace” do 3 sekund.

4. Klientova objednávka na otevření pozice je považována za provedenou, a pozice za otevřenou pokud příslušný přihlašovací soubor serveru byl aktualizován s novým záznamem. Každá nová pozice musí být opatřena příslušným číslem – ticket číslo .

10. Uzavírání pozice.

1. K uzavření pozice v Klientském terminálu je Klient povinen zadat následující parametry:

– Číslo pozice, která má být uzavřena

– Velikost pozice.

2. K uzavření pozice, musí Klient kliknout na ikonu “Zavřít pozici” v objednávce klientského terminálu.

11. Provedení objednávky Klienta na uzavření pozice.

1. Pokud se v momentě provádění Klientovy objednávky/žádosti serverem změní cena, server musí nabídnout novou Nákupní/Prodejní cenu. V tomto případě se objeví okno “Rekotáce” s novou cenou. Pokud Klient souhlasí s provedením obchodu za nově nabídnutou cenu, je třeba stisknout tlačítko “OK” do 3 sekund.

2. Klientova objednávka na uzavření pozice je považována za kompletní a pozice považována za uzavřenou v případě , že se o tom objevil příslušný záznam v záznamovém souboru serveru.

12. Popis objednávek dostupných v obchodním terminálu Metatrader 4.xx, 5.xx

1.Typy objednávek:

“Buy Stop” nabízí otevření nákupní pozice za vyšší cenu, než je aktuální cena v momentu zadávání objednávky;

“Sell Stop” nabízí otevření prodejní pozice za cenu nižší, než je aktuální cena v momentu zadávání objednávky;

“Buy Limit” nabízí otevření nákupní pozice za cenu nižší, než je aktuální cena v momentu zadávání objednávky;

“Sell Limit” nabízí otevření prodejní pozice za cenu vyšší, než je aktuální cena v momentu zadávání objednávky.

2.Pro zavření pozice lze použít následující objednávky:

“Stop Loss” znamená zavření dané otevřené pozice za cenu, která je méně výhodná pro Klienta, pokud ji srovnáme s cenou v okamžiku zadání objednávky;
“Take Profit” znamená zavření dané otevřené pozice za cenu, která je více výhodná pro Klienta, pokud ji srovnáme s cenou v okamžiku zadání objednávky.

3. Klient má právo změnit a smazat jakoukoliv čekající objednávku pokud ještě nebyla aktivována.

13. Exekuce objednávek.

1. Objednávka bude zařazena do pořadí na provedení v následujících případech :

– Sell Stop objednávka je zařazena k provedení v momentě když, Prodejní cena v cenovém toku dosáhne nebo překročí požadovanou úroveň;

– Buy Stop objednávka je zařazena k provedení v momentě, kdy Nákupní cena v cenovém toku dosáhne nebo překročí požadovanou úroveň;

– Sell Limit objednávka je zařazena k provedení v momentě, kdy Prodejní cena v cenovém toku dosáhne nebo překročí požadovanou úroveň;

– Buy Limit objednávka je zařazena k provedení v momentě, kdy Nákupní cena v cenovém toku dosáhne nižší nebo stejnou cenovou úroveň ;

– Take Profit objednávka pro otevřenou nákupní pozici je zařazena na provedení, pokud prodejní cena v cenovém toku překročí nebo se rovná požadované úrovni;

– Stop Loss objednávka pro otevřenou nákupní pozici se aktivuje tehdy, když Prodejní cena v cenovém toku se rovná nebo přesáhne požadovanou úroveň;

– Take Profit objednávka pro otevřenou prodejní pozici se aktivuje tehdy, když Nákupní cena v cenovém toku padne pod nebo se bude rovnat požadované úrovni.

– Stop Loss objednávka pro otevření prodejní pozice , se aktivuje tehdy když Nákupní cena v cenovém toku překročí nebo se bude rovnat požadované cenové úrovni

2. V případě cenových gapů (mezer) jsou objednávky prováděny podle následujících pravidel:

– Čekající objednávky, kde se úroveň otevřené objednávky a Take Profit dostane do cenové mezery jsou zrušeny s komentářem [canceled/gap];

– Take Profit objednávka, jejíž hodnota je v rámci cenové mezery exekuovaná za cenu nastavenou v objednávce;

– Stop Loss objednávka, která je umístěna v rámci cenové mezery, je exekuovaná za první přijatou cenu následující po cenové mezeře spolu s komentářem [sl/gap];

– Buy Stop a Sell Stop čekajíci objednávky jsou prováděny za první přijatou cenu následující po cenovém gapu a objeví se komentář [started/gap];

– Buy Limit a Sell Limit čekajíci objednávky jsou prováděny na stanovené úrovni a označeny komentářem [started/gap].
V některých případech , kdy cenové mezery jsou malé, mohou být objednávky prováděny obvyklým způsobem podle nastavených cen.

3. Když čekající objednávka je přijímána na provedení a velikost volné marže není dostatečná pro otevření objednávky, taková čekajíci objednávka je automaticky smazána s komentářem “zrušeno dílerem”.

14. Čas platnosti a zadávání objednávek, parametry, pravidla umístění objednávek.

1. Objednávky mohou být umístěny, odstraněny pouze Klientem, v době kdy je umožněno obchodovat s daným instrumentem.

2. Při zadávání objednávek by Klient měl poskytnout následující údaje:

– Instrument;

– Velikost pozice (objem);

– Typ objednávky (Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit);

– Cenová úroveň na níž by měla být nastavena objednávka.

3. V momentě pokusu o exekuci čekajíci objednávky, server automaticky zkontroluje stav obchodního účtu aby zjistil zda je dostupná dostatečná volná marže. Nová pozice je pak přidaná do seznamu otevřených pozic a vypočítá se kumulativní pozice Klienta.

4. Za normálních obchodních podmínek server vykonává objednávky za stanovené ceny bez cenových skluzů.

5. Objednávka je považována za provedenou, v momentě jejího zápisu do přihlašovacího souboru se záznamy serveru.

6. Klient souhlasí, s tím že podstoupí dodatečné expertní posouzení obchodního účtů pokud, bylo odhaleno, že obchodní metody Klienta zahrnují otevírání a zavírání” hedgeových” (zajišťovacích) pozic v menším, než 5 minutovém intervalu mezi otevřenými pozicemi. Podle výsledků této dodatečné kontroly si Společnost vyhrazuje právo zkorigovat výsledek Klientova obchodování o celkovou částku takových objednávek.

15. Vynucené uzavření pozic.

1. Když úroveň marže na Klientovem účtu dosáhne méně, než 100%, anebo když celková hodnota otevřených obchodů bude převyšovat finanční prostředky Klienta  je vyvolán tzv. Margin call. Společnost má právo, avšak nikoli povinnost zavřít pozice Klienta. To, zda budou pozice uzavřené nebo ne, je na uvážení Společnosti.

2. Pokud aktuální stav na obchodním účtu ( balance) je nižší než 30% marže nezbytné k udržení otevřené pozice anebo když celková hodnota otevřených obchodů bude převyšovat finanční prostředky Klienta , Společnost si vyhrazuje právo nuceně uzavřít pozice Klienta bez předchozího upozornění.

3.Server kontroluje aktuální stav účtu. V případě , že jsou porušeny podmínky popsané v Klauzule. 3.15.2 této Dohody, server vygeneruje vynucenou objednávku uzavření pozice (stop out). Stop out je proveden za tržní cenu v souladu s celkovými objednávkami Klienta. Vynucené zavření pozic je zaznamenáno do seznamu serveru jako “stop out”.

4. V případě , že jsou splněny podmínky popsané v Klauzule 3.15.2 této Dohody a Klient má několik otevřených pozic, bude jako první zavřená pozice s nejvyšší aktuální ztrátou.

5. Za normálních podmínek na trhu Společnost ručí , že po zavření poslední pozice bude zůstatek na obchodním účtu mezi 0% – 100% marže potřebné na pokrytí poslední nuceně uzavřené pozice. Společnost si vyhrazuje právo nahradit negativní zůstatek na účtu Klienta z prostředků dostupných na jiném obchodním účtu Klienta pokud zůstatek na účtu byl negativní z důvodu silného cenového pohybu (anebo jako pravidlo, v případech popsaných v Klauzule 5.9.).

6. Může se vyskytnout zpoždění v procesu nuceného automatického uzavírání pozic. Toto prodlení může být příčinou zavírání pozic za lepší ceny než, byly v momentě nucené objednávky na zavření . Stav účtu v momentě zavírání obchodu tzv “stop outem” je zobrazen v komentáři objednávky, kde se zobrazuje procento volné marže, zůstatek na účtu a úroveň marže. Zavření objednávky za cenu, která je více výhodná pro Klienta jako “stop out” úroveň, nemůže být považováno za důvod nároku ze strany Klienta. Zavření pozice za cenu která je pro Klienta méně výhodná než úroveň “stop out”, může být považována za příčinu nároku ze strany Klienta.

7. Akceptováním této dohody, zúčastněné Strany potvrzují, že tržní pracovní doba je – Neděle 23:00 – Pátek 22:59 – mění se dva krát do roku kvůli změně v USA na tzv. denní světlo a naopak. Čas se mění druhou březnovou neděli a naopak druhou listopadovou neděli

8. Maximální počet obchodů otevřených najednou není omezen. Avšak Společnost si vyhrazuje právo zavést nutné omezení na otevřené objednávky.

9. V případě, že Klient obdržel dotaci účtu a objem jeho disponibilních finančních prostředků je menší než je objem všech finančních prostředků vázaných a pokrývajících všechny otevřené obchody Klienta, Společnost si vyhrazuje právo z důvodu ochrany svých peněžních prostředků, zajistit účet otevřením opačných protipozic a tím, ochránit účet Klienta před totální ztrátou účtu , a také umožnit Klientovi doplnit prostředky pro stabilizaci obchodního účtu.

3. Rizika.

Toto upozornění je zaměřené na objasnění informací pro Klienty týkajících se rizik spojených s prováděním obchodních operací na finančních trzích a na varování Klientů před možností finančních ztrát spojených s těmito riziky. V těchto smluvních podmínkách není možné poskytnout všechny informace týkající se potenciálních rizik, kvůli širokému spektru možných situací.

1. Pákový efekt.

1. Při provádění obchodů za podmínek "maržového obchodování" může mít minimální pohyb ceny instrumentu významný dopad na zůstatek obchodního účtu Klienta díky použití pákového efektu. V případě , že se trh hýbe proti Klientově pozici, může to způsobit ztrátu ve výši počátečního vkladu a ostatních dodatečně vložených prostředků Klienta, které vložil na účet aby udržel danou pozici otevřenou. Klient bere na vědomí, že je plně zodpovědný za zvážení všech rizik, použití peněz a zvolení si adekvátní obchodní strategie,která bude vydělávat.

2. Je velmi doporučeno udržovat marži nad úrovní 1000% a vždy nastavovat objednávky limitující možné ztráty tzv. Stop Loss.

2. Vysoká volatilita instrumentů.

1. Množství instrumentů má významný rozsah změny ceny v rámci dne, z čehož vyplývá vysoká pravděpodobnost, že obchody skončí s vysokým ziskem nebo ztrátou.

3. Technická rizika.

1. Klient podstupuje rizika finanční ztráty způsobené nesprávným fungováním informačních, komunikačních, elektronických a ostatních využívaných systémů.

2. Prováděním obchodních operací přes Klientský terminál, Klient podstupuje rizika finančních ztrát způsobených následujícími příčinami :

- poruchu hardwarového a softwarového vybavení, nebo slabá kvalita spojení ze strany Klienta;

- nesprávné fungování vybavení Klienta;

- nesprávné nastavení Klientského terminálu;

- použití neaktualizovaného Klientského terminálu;

- Klientova neznalost instrukcí poskytnutých v "Uživatelské příručce Klientského terminálu".

3. Klient bere na vědomí, že v případě provádění obchodních operací po telefonu, během nejfrekventovanějších obchodních hodin je možnost zastihnout operátora těžší . Taková situace může nastat i během rychlých pohybů na trhu (např. Při vyhlášení klíčových zpráv).

4. Jiné než běžné tržní podmínky

1. Klient souhlasí, že za jiných okolností než jsou běžné tržní podmínky se může doba vyřízení Klientových objednávek prodloužit

5. Klientský terminál.

1. Klient souhlasí, že může být pouze jeden požadavek/objednávka, která se zpracovává se serverem. Pokud zadá novou objednávku nebo požadavek, tyto budou zamítnuty a zobrazí se okno se zprávou "Obchodní koncept je zaneprázdněn ".

2. Klient bere na vědomí, že jediný spolehlivý zdroj informací týkajících se pohybu cen je hlavní server, obsluhující reálne Klienty. Databáze kót (cen) v Klientském terminálu nemůže být považována za spolehlivý zdroj informací o cenových pohybech (kótách). Také v případě nestabilního spojení mezi Klientovou obchodní platformou a serverem se může stát, že část kót nemusí být přijatých Klientským terminálem Klienta.

3. Klient bere na vědomí, že zavřením okna s umístěním/modifikováním/zrušením objednávky, a zavřením okna se zavíráním nebo otevíráním pozice, nezruší požadavek nebo objednávku, která již byla zaslána dílerem k provedení.

4. Klient podstupuje rizika neplánovaných obchodních operací prováděných v případech znovu posílání objednávky před okamžikem přijetí informací o výsledku předtím dílerem provedené objednávky.

5. Klient si uvědomuje, že současná úprava úrovně čekajíci objednávky a Stop-Loss a/nebo Take-Profit, které byly přidány ihned poté, co byla objednávka provedena, budou zpracovány až poté co budou modifikované Stop-Loss a/nebo Take-profit úrovně už otevřené pozice.

6. Komunikace.

1. Klient podstupuje rizika finančních ztrát způsobených pozdním přijetím nebo selháním přijaté zprávy ze serveru nebo od dílera.

2. Klient bere na vědomí, že nekódované informace zaslané emailem nejsou zabezpečeny před neautorizovaným přístupem.

3. Klient souhlasí, že díler si vyhrazuje právo na smazání zpráv, které nebyly přijaty Klientem pomocí interní pošty v Klientském portálu do tří kalendářních dnů od okamžiku vložení zprávy.

4. Klient nese plnou odpovědnost za důvernost obdržených informací od dílera a podstupuje rizika finančních ztrát způsobených neoprávněným přístupem třetí strany na obchodní účet Klienta .

7. Rizika spojená s aktivitou třetích stran, které vstupují do vztahu mezi Klientem a Společností.

1. Klient podstupuje rizika spojená s platebními systémy. Pokud elektronický platební systém přestal existovat, Společnost odečte prostředky z Klientova účtu z částky , která byla vložena přes tento systém.

2. Klient podstupuje rizika spojená s poskytnutím nesprávných detailů sloužících pro bankovní převody a Klient akceptuje, že toto může být důvodem k refundaci, dodatečného zaúčtování poplatků a ostatních rizik spojených s opakováním bankovního převodu.

3. Klient podstupuje rizika spojená s neoprávněným použitím Klientových osobních přístupových údajů , platebních systémů a taky údajů spojených s použitím Klientových platebních karet osobami, které disponují potřebnými údaji pro použití těchto karet, v důsledku Klientovy neopatrnosti.

Smluva o poskytování služeb

TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (DÁLE JEN „SMLOUVA,DOHODA, NEBO SMLUVNÍ PODMÍNKY”) BYLY UZAVŘENY NA ŽÁDOST KLIENTA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI

Akademie obchodování z.s.

IČO:   054 50 837

Sídlo:  Žerotínova 32, Žižkov, Praha 3

Prezident spolku: Milan Pacas

 

(dále jako „ Poskytovatel“)

a

Jméno a Příjmení: ( dle registrace )

Datum narození:  ( dle registrace )

Trvalé bydliště:  ( dle registrace )

Telefon:  ( dle registrace )

E-mail:  ( dle registrace )

(dále jako „Klient“)

( Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

1.               Definice

1.1         V této Smlouvě termín „Klient“ zároveň znamená člena spolku Akademie obchodování z.s.

1.2        V této Smlouvě termín „Služby“ znamená osobní činnost Poskytovatele spočívající v poskytování odborného poradenství v oblasti forexového obchodování, přístupu na obchodní platformu za účelem obchodování na finančním trhu Forex, případně na jiném finančním trhu ( dále také jako “Obchodování“) a služeb v oblastech dále upravených touto Smlouvou.

1.3        V této Smlouvě termín „Účet“ znamená vyhrazenou část korporátního obchodního účtu Poskytovatele, na které je klient oprávněn obchodovat.

1.4        V této Smlouvě termín „Odměna“ znamená výpočet jako 100% rozdílu uzavřeného zůstatku Účtu vzhledem k hodnotě počátečního zůstatku Účtu , který odpovídá příjmu Klienta z Obchodování, je-li tento rozdíl kladný.

1.5           Pro účely teto Smlouvy 1 lot je 20 USD.

2.              Předmět Smlouvy

2.1        Poskytovatel se zavazuje poskytnout Klientovi  Služby a Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytnuté Služby zaplatit finanční částku potřebnou k naplnění obsahu a účelu této Smlouvy, a to vše způsobem a za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3.      Služba „Získat účet“


3.1        Obsahem služby Získat účet je zabezpečení zřízení  přístupu prostřednictvím elektronického rozhraní, které umožní Klientovi Obchodování na Účtu po dobu trvání Smlouvy.


3.2        V žádné z variant služby „Získat účet“ Poskytovatel neposkytuje Klientovi žádné investiční služby (ať už hlavní nebo vedlejší) ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

3.3        Poskytovatel nedává Klientovi žádné pokyny, instrukce nebo informace o tom, jak nebo jakým způsobem má Klient provádět Obchodování na Účtu, případně obdobné informace o obchodovaných investičních nástrojích.


3.4        Klient má ve všech variantách služby „Získat účet“ během obchodování svobodu v tom, jaké obchody bude provádět a jakým způsobem. Klient  je omezen pouze podmínkami a možnostmi Obchodování v elektronickém rozhraní obchodní platformy Metatrader 4.xx. ( dále jenom “MT4” ).

3.5        Každé další opakované poskytování Služeb Klientovi se bude řídit touto Smlouvou.

3.6        Klient bere na vědomí,  že obchodování na účtů je možné  provádět  pouze prostřednictvím elektronického rozhraní v MT4.  

3.7         Vybrané benefity (políčko označené “X” označuje Klientovu volbu benefitů a obchodní páky) - dle registrace

           Kredit  + zvýhodněné spready    

           Kredit + pojištění obchodní ztráty

           Kredit + “úročení” obchodního účtu

           “Úročení” + pojištění obchodní ztráty

           Standard akademie

            V.I.P.  akademie

            V.I.P. platinum akademie

            Akademie 1000 USD

3.8        Obchodní páka :   1 : 100 ___    1 : 200 ___   1 : 300 ___  1 : 400 ___  1 : 500 ___  ( dle registrace )

4.             Práva a povinnosti Poskytovatele  

4.1        Služby budou poskytovány Poskytovatelem v oblasti obchodování cenových grafů různých obchodních instrumentů, a to poskytnutí potřebných informací pro sestavení správné  technické analýzy příslušných cenových grafů v MT4 v tomto rozsahu:

4.1.1        Seznámit  se s MT4  ;

4.1.2        Získat  znalosti o cenových grafech, jejich chování v různých situacích, indikátorech, obchodních strategiích, automatizovaných obchodních systémech, nebo robotech, za účelem vytváření ziskových obchodních strategií v MT4  ;

4.1.3        Ukázat obchodování s použitím Akademie LIVE obchodního účtu - analýzy ziskových a ztrátových obchodů v MT4 ;

4.1.4        Poskytnout Klientovi odborné poradenství týkající se ovládání MT4 a efektivních  obchodních strategií ;

4.1.5        Zabezpečit správné nainstalování MT4 a správné přihlášení se do Účtu v MT4  ;

4.1.6        Získat pro Klienta Účet z benefity, jako jsou: pojištení obchodní ztráty, snížení poplatků za obchodování, poskytnutí finančními prostředků Poskytovatelem,  nebo další výhody.

4.2        Poskytovatel nedává Klientovi pokyny ohledně způsobu Obchodování. Klient má svobodu v tom, jakým způsobem bude Obchodování provádět.

4.3        Poskytovatel bude komunikovat s Klientem, zejména zasílat žádosti o informace, upozorňovat na nesprávnost úkonů, případně na vyžádání Klienta zasílat zprávy o provádění Služeb a výstupy z provedených Služeb elektronicky, telefonicky, nebo prostřednictví jakéhokoli elektronického rozhraní.

4.4           Poskytovatel má právo přenechat poskytování Služeb třetím osobám (subdodavatelům/partnerům).

4.5.         Poskytovatel se zavazuje připsat poskytnutý  kredit k zůstatku na Účtu Klienta po naplnění ustanovení této Smlouvy.

5.             Práva a povinnosti Klienta

5.1        Klient má právo provádět simulaci obchodů na finančním trhu Forex, případně na jiném finančním trhu prostředníctvím Účtu na platformě partnera Poskytovatele,  který získal za podmínek dle této Smlouvy, a za odměnu,  kterou Klientovi uhradí Poskytovatel za podmínek této Smlouvy.      

 

5.2        Klient je povinen za účelem naplnění obsahu Smlouvy provést platnou registraci na webových stránkách Poskytovatele včetně platby a stáhnout si obchodní platformu.

5.3        V případě, že Poskytovatel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Klienta, má Klient povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.

5.4        Klient se zavazuje zajistit Poskytovateli a/nebo jím určeným osobám veškeré  podmínky nezbytné pro řádné poskytování Služeb, zejména se Klient zavazuje zobchodovat formou opakovaných obchodů aspoň šest procent (vyjádřeno v lotech, kontraktech, nebo jiných jednotkách) z objemu  finančních prostředků dle odst. 6.1. Smlouvy v přepočtu na USD, což platí i hlavně  pro naplnění  ustanovení článku 5.6 Smlouvy. Pro Akademie 1000 USD se závazek vypočítá z částky 1000.

5.5        Klient nesmí provádět Obchodování v rozporu s fungováním “reálného” Obchodování, s platnými Všeobecními Obchodními Podmínkami pro Klientský terminál (  dále jenom “VOP” ) a s všeobecně závaznými předpisy platnými v České republice. Do zobchodovaných obchodů se nezapočítají otevřené obchody u stejného instrumentu v pozici nákup a zároveň prodej jestli je rozdíl menší než 20 pipů jako i uzavřený obchod ve výší měně než 8 pipů. Tohle ustanovení platí i pro “Cashback” účty. Transakce provedené v rozporu s výše uvedenými podmínkami a Smlouvou nebudou zahrnuty do odměny nebo závazku Klienta  dle Smlouvy.

5.6 Klient má právo na výplatu odměny převyšující částku za Služby, jakož i na výplatu částky uhrazené za Služby dle ustanovení 6.1 i na výplatu poskytnuté částky Poskytovatelem dle ustanovení 6.2 po naplnění zavazku se Smlouvních podmínek vyplývajícich.

6.              Platební podmínky

6.1           Klient se zavazuje uhradit Poskytovateli v souvislosti s  poskytováním Služeb v rozsahu sjednaném ve Smlouvě  vstupní poplatek ve výši ( dle registrace ) CZK ( slovem: …. korun ), který bude v plné výši připsán na Účet Klienta.

 

6.2        Poskytovatel připíše na účet Klienta částku ve výši ( dle registrace ) CZK (slovy......) za účelem marže pro obchodování, ve smyslu Smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek.

6.3        Vstupní poplatek za Službu  není příjmem Poskytovatele a  nevstupuje tak do jeho obratu.

6.4        Po naplnění  ustanovení této Smlouvy nejsou Smluvní strany dále nijak vázány, kromě ustanovení odst. 9. a ustanovení 10.

6.5        Poskytovatel má právo na vstupní poplatek potřebný k naplnění obsahu a účelu této Smlouvy v plné výši i v případě, že Klient nevyužije plný rozsah Služeb uvedených  v Smlouvě.

6.6        Klientovi náleží za Obchodování Odměna, jejíž výše se odvíjí od obchodní činnosti Klienta na Účtu. Vyúčtování odměny probíhá na základě žádosti Klienta o výplatu odměny.    

6.7        Odměna je splatná nejpozději do 5 dní od schválení Poskytovatelem, a to na bankovní účet Klienta.          

7.        Vznik a zánik  Smlouvy

7.1        K uzavření Smlouvy mezi Klientem a Poskytovatelem dochází v okamžiku, kdy Klient potvrdí na stránce www.akademieobchodovani.cz, že souhlasí s těmito Smluvními podmínkami - registrace.

7.2.          Smlouva se uzavírá vždy na žádost Klienta a je uzavřena na dobu neurčitou.

7.3.          Klient souhlasí se zahájením plnění Smlouvy nejpozději okamžikem, kdy provedl první platbu.

7.4.          Zadáním požadovaných údajů v průběhu registrace na stránkach www.akademieobchodovani.cz  a odsouhlasením těchto Smluvních podmínek dojde k poskytnutí služby Poskytovatelem.

7.5.          Klient bere na vědomí, že poskytnutím služeb Poskytovatelem mohou být vyžadovány identifikační údaje rozsahu, jak jsou tyto  údaje vyžadovány v závislosti na druhu služby, přičemž do ověření vyžádaných identifikačních údajů mohou být některé funkce služby omezeny.

7.6.          Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem se kromě těchto Smluvních podmínek řídí též Všeobecními Obchodními Podmínkami a dalšími pravidly zveřejněnými na webových stránkách www.akademieobchodovani.cz, které upravují používání služeb Poskytovatele. Tato další pravidla jsou závazná na základě souhlasu Klienta. Odsouhlasením Smluvních podmínek schvaluje Klient také Všeobecné obchodní podmínky.                

7.7        Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 5 týdnů, která začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.

8.             Odpovědnost za škodu

8.1           Poruší-li Smluvní strana povinnost ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně.

9.            Mlčenlivost

9.1        Povinnost mlčenlivosti dle poskytnutých  Služeb v této Smlouvě platí s výjimkou případů, kdy:

9.1.1        je takové zpřístupnění, nebo použití Důvěrné informace nezbytné pro realizaci této Smlouvy,

9.1.2        je podle jakékoliv Smlouvy nebo Dohody uzavřené mezi Smluvními stranami toto dovoleno.

9.2        Mezi Důvěrné informace nepatří informace, které jsou v době jejich zpřístupnění, nebo použití běžně dostupné veřejnosti.

9.3        Klient  bere na vědomí, že Důvěrné informace  tvoří obchodní tajemství Poskytovatele.

9.4.        Klient se zavazuje k dodržení mlčenlivosti o všech informacích, které získal v souvislosti se Smlouvou nebo při Obchodování.

10.           Smluvní pokuta

10.1         V případě, že Klient či Poskytovatel poruší svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 9. Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně pokutu ve výši 50.000 CZK  za každé jedno porušení uvedené povinnosti a v souvislosti s poskytnutím automatizovaných obchodních systémů ve výši 500.000 CZK.

10.2        V případě, že Klient nebo Poskytovatel nesplní závazky podle této Smlouvy vyplývající nejpozději po uplynutí 12 měsíců od uzavření Smlouvy má se zato, že výše pokuty se rovná výši závazku.

10.2        Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok druhé Smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu.

11.            Odstoupení od Smlouvy

11.1        Klient má právo od této Smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že je Poskytovatel je v prodlení s poskytnutím Služeb delším, než 30 dní od vyzvání Klientem.

11.2        Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

11.3        V případě odstoupení jsou Smluvní strany povinny provést finanční vypořádání dle ustanovení Smlouvy,  tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.

12.              Vyšší moc

12.1        Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.

12.2        Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stav nouze, krízový stav, pandemie, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.

12.3        Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.

13.                Rozhodné právo a ochrana osobních údajů

13.1        Tato Smlouva se řídí zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, pokud nebyl stanoveno jinak.

13.2        Osobní údaje nabyté v době trvání Smlouvy budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského Parlamentu     a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v platném znění.

14.              Závěrečná ustanovení

14.1        V  této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.

14.2     Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.

14.3        Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.

14.4        Tato Smlouva nabývá platnosti registrací Klienta na webové stránce Poskytovatele.

14.5        Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.

14.6.   Smluvní strany výslovně potvrzují, že Všeobecné obchodní podmínky, které jsou přístupné na stránkách www.akademieobchodovani.cz jsou nedílnou součástí této Smlouvy a Klient se s nimi seznámil , stejně jako i s obsahem Smlouvy při registraci na webových stránkách Poskytovatele.

Datum registrace: ( dle registrace )

OP  jsou platné a účinné od 15 . února  2018